รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุพัสดุ ประจำปี 2566