อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นายสันติ รุ่งสมัย
อนุกรรมการ

ผู้แทน กศจ.

นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา
อนุกรรมการ

นายอำเภอหรือผู้แทน

นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง
อนุกรรมการ
ผู้แทน กคศ.

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

นางบุษบา ฤทธิสาร
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายประยงค์ ยงค์อำนวย
อนุกรรมการ
ครู

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
อนุกรรมการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
อนุกรรมการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจันพร พัฒนาภาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล