ผู้บริหารการศึกษา

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3925838
อีเมล์ : bahnjeard1968@gmail.com

นางจันจิรา ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เเบอร์โทรศัพท์ : 086-8790931
อีเมล์ : dutteera2015@gmail.com

นายสมัคร โสระมรรค
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เเบอร์โทรศัพท์ : 093-3259549
อีเมล์ : mhenc.phone310@gmail.com

นายรัชพงศ์ คงนวมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เเบอร์โทรศัพท์ : 081-0597590
อีเมล์ : Kroopop@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นางสาวจันทรา สาคร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ :081-3780107
อีเมล์ : chantrah_rt@hotmail.com

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6794504
อีเมล์ : sunan123@hotmail.com

นายคำรณ สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0811992013
อีเมล์ : khamron.sa@esdc.go.th

นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 0820224737
อีเมล์ : sasithron2609@gmail.com

นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5857954
อีเมล์ : benjamas_air@hotmail.com

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9298829
อีเมล์ : kopgan@gmail.com

นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7053121
อีเมล์ : noy.mty@gmail.com


ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์
:

นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9200716
อีเมล์ : taradus@gmail.com

นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5492646
อีเมล์ : aree.intr@ratchaburi1.go.th