E-Learning
นโยบาย นโยบายเร่งด่วน (1)
207603
43231
Banner-EWE
policy-2567
nogift
banner_bully_1
banner
job1
previous arrow
next arrow

449078314_876398627855048_508913519008033927_n
448021102_790269939812548_7848115137720373148_n
440203374_844737997687778_1790409715379712195_n
439841377_764685625704313_279226231486622081_n
previous arrow
next arrow

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ยื่นคำขอโอนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2567 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 [ รายละเอียด ]
  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การให้หรือรับของขวัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 – 13 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ [ รายละเอียด ]
  • แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  • แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
  • ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
  • E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th) [ รายละเอียด ]
  • E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  [ รายละเอียด ]

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
ระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS
ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ratchaburi1.go.th
ระบบรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ระบบรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566-2570
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
คู่มือการใช้ระบบระบบบริหาร สพท. และสถานศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มืออาหารกลางวัน 2567
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

จดหมายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

[ดูข่าวทั้งหมด ]

EDU-RBR1 Channel

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เว็บลิงค์

ปฐมวัยไทยแลนด์
0010_60f8f2281b97c-actual
307353553_1854022038263208_3761177254892268690_n
10moe_-01
1
3
BN-220764
previous arrow
next arrow
Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงาน บุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

เพลงมาร์ชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1