E-Learning
นโยบาย นโยบายเร่งด่วน (1)
207603
43231
Banner-EWE
policy-2567
nogift
banner_bully_1
banner
job1
previous arrow
next arrow

448021102_790269939812548_7848115137720373148_n
440203374_844737997687778_1790409715379712195_n
439841377_764685625704313_279226231486622081_n
previous arrow
next arrow

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ยื่นคำขอโอนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2567 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 [ รายละเอียด ]
  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การให้หรือรับของขวัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 – 13 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ [ รายละเอียด ]
  • แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  • แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
  • ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
  • E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th) [ รายละเอียด ]
  • E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  [ รายละเอียด ]

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
ระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS
ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ratchaburi1.go.th
ระบบรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ระบบรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มืออาหารกลางวัน 2567
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

[slide-anything id=”3382″]

[ดูข่าวทั้งหมด]

จดหมายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

[slide-anything id=”3402″]

[ดูข่าวทั้งหมด]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

[ดูข่าวทั้งหมด ]

EDU-RBR1 Channel

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เว็บลิงค์

ปฐมวัยไทยแลนด์
0010_60f8f2281b97c-actual
307353553_1854022038263208_3761177254892268690_n
10moe_-01
1
3
BN-220764
previous arrow
next arrow
Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงาน บุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

เพลงมาร์ชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1