กฏหมาย ระเบียบ ที่สำคัญ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฏหมายและคดี