คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประธานกรรมการ

นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางปราณี  ทัยคุปต์     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นายชัยนาท หมื่นศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเกรียงวุธ  นีละคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นายเสน่ห์ โอฐกรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นางทิพยรัตน์   ไชยลังกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายคำรณ สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ