ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจันทรา สาคร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายคำรณ สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปนิดา  สะอาดยวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร