เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
คู่มือการใช้ระบบระบบบริหาร สพท. และสถานศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มืออาหารกลางวัน 2567
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการ 2567
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
นโยบายการศึกษา
แผนพัฒนาครูและบุคลากรฯ
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
แผนพัฒนาการศึกษา 66-67
แผนปฏิบัติการ 2566
ประมวลจริยธรรม